Ogłoszenie o uchwaleniu MPZP na obszarze wsi Wrzeszczyna 

 
 

PP.6721.1.34.2016

OGŁOSZENIE
o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na obszarze wsi Wrzeszczyna

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz.1405 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Wieleniu uchwały Nr 338/XXX/2017  z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wrzeszczyna.
Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią miejscowego planu i uzasadnieniem do ww. uchwały Rady Miejskiej o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz z treścią podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieleniu, ul. Kościuszki 34, pok.27.

 

 
Liczba odwiedzin : 73
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Janecki
Osoba odpowiedzialna za informację : Radosław Janecki
Czas wytworzenia: 2018-01-10 07:37:48
Czas publikacji: 2018-01-12 18:31:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak