OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 
 

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz.1073), w związku z art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Rosko w rejonie działek o nr ewid. 1748/2, 1748/4 i 1749 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wrzeszczyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od dnia 4 października 2017r. do dnia 7 listopada 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Wieleniu, ul. Kościuszki 34, biuro nr 27 w godz. od.8.00 do 15.00.
Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach ww. planów rozwiązaniami odbędą się w dniu 26 października 2017r. w Sali narad Urzędu Miejskiego w Wieleniu:
- dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Rosko w rejonie działek o nr ewid. 1748/2, 1748/4 i 1749  o godz. 15.30,
- dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wrzeszczyna o  godz. 16.30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów może wnieść uwagi.
Jednocześnie, w związku z prowadzonymi postępowaniami  w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 i  54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że w terminie wyłożenia do publicznego wglądu zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją spraw w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieleniu oraz składać uwagi do projektów planów, prognoz i postepowań.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wielenia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2017r.

Burmistrz Wielenia
Elżbieta Rybarczyk

 

 
Liczba odwiedzin : 54
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Janecki
Osoba odpowiedzialna za informację : Radosław Janecki
Czas wytworzenia: 2017-09-26 18:51:25
Czas publikacji: 2017-09-26 18:53:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak