Zaproszenie do składania ofert Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w miejscowości Kuźniczka 2 

 
 

Informacja z otwarcia ofert

 


 

 

Wieleń, 21.08.2017 r.

 

ABK.271.07.2017

 

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych

o wartości przekraczającej równowartość 14.000 euro netto i nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy

Zamawiający:  Administracja Budynków Komunalnych ul. Lipowa 3, 64-730 Wieleń

Nip. 763-000-64-04, Tel. 67 25 61 126, Fax 67 25 61 126

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

1. Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w miejscowości Kuźniczka 2 ”.

2. Warunki, jakie muszą spełnić uczestnicy postępowania:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy tj.:

1. posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ustawy PZP.

3. Termin realizacji zamówienia (umowy).

Od daty zawarcia umowy do 10.10.2017 r.

4. Termin i miejsce składania ofert (dzień, godzina).

Termin składania ofert upływa dnia 07.09.2017 r, do godz. 10.00. Oferty należy składać w siedzibie Administracji Budynków Komunalnych ul. Lipowa 3, 64-730 Wieleń biuro nr 4 - z dopiskiem na kopercie: „ Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w miejscowości Kuźniczka 2''.

5. Zasada oceny ofert :

  • oferty spełniające warunki i wymagania Zamawiającego będą podlegały dalszemu rozpatrywaniu,

  • zamówienie zostanie udzielone oferentowi, spełniającemu warunki wymagane przez Zamawiającego, który zaoferuje najniższą cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia. Do oceny będzie brana cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia,

  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

6. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie należy złożyć wraz z ofertą:

  • wypełniony druk OFERTA (załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert).

  • oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2),

  • wypełniony kosztorys ofertowy,

  • -wzór umowy – zaparafowany.

7. Po zbadaniu ofert oraz po wstępnej weryfikacji oświadczeń dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie zamawiającego składa następujące oświadczenia lub dokumenty:

- aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przedłożenia zaświadczenia zamawiającemu,

- aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przedłożenia zaświadczenia zamawiającemu,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przedłożenia zaświadczenia zamawiającemu.

8. Osoba do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia :

Pracownik Administracji Budynków Komunalnych upoważniony do kontaktu P. Arkadiusz Forecki, Tel. 067 25 61 126 od 8.00 do 15.00.

 

Zatwierdził:

Dyrektor

Angelika Pietrzyńska

 

Opracował:

Starszy Inspektor ds. Technicznych

Arkadiusz Forecki

 

Załączniki

inf_otw_ofert_Kuzniczka2

Data: 2017-09-20 15:17:15 Rozmiar: 251.96k Format: .pdf Pobierz

Formularz ofertowy 21.08.17

Data: 2017-08-21 15:18:36 Rozmiar: 71.47k Format: .pdf Pobierz

Obmiar_pokrycie_dachowe-21.08.17

Data: 2017-08-21 15:18:22 Rozmiar: 129.51k Format: .pdf Pobierz

Umowa Projekt - Kuźniczka 2 - 21.08.2017

Data: 2017-08-21 15:18:10 Rozmiar: 86.9k Format: .pdf Pobierz

Zaproszenie do składania ofert - Kuźniczka 2 - 21.08.2017

Data: 2017-08-21 15:17:48 Rozmiar: 86.44k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 147
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2017-08-21 15:15:57
Czas publikacji: 2017-09-20 15:17:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak