Ogłoszenie o uchwaleniu MPZP na obszarze wsi Rosko w rejonie działek o nr ewid.1748/2, 1748/4 i 1749 

 
 

PP.6721.2.28.2016

OGŁOSZENIE
o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na obszarze wsi Rosko w rejonie działek o nr ewid.1748/2, 1748/4 i 1749

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz.1405 ze zm.) 

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Wieleniu uchwały Nr 339/XXX/2017  z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Rosko w rejonie działek o nr ewid.: 1748/2, 1748/4 i 1749.
Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią miejscowego planu i uzasadnieniem do uchwały, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz z treścią podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieleniu, ul.Kościuszki 34, pok.27. w godzinach pracy urzędu.

 

 
Liczba odwiedzin : 51
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Janecki
Osoba odpowiedzialna za informację : Radosław Janecki
Czas wytworzenia: 2018-01-10 07:33:43
Czas publikacji: 2018-01-12 18:29:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak