Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o nr ewid.: 1508 i 1509, położonych na obszarze wsi Rosko  

 
 

OGŁOSZENIE
o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu działek o nr ewid.: 1508 i 1509, położonych na obszarze wsi Rosko


                                                                              
       Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wieleniu uchwały Nr 279/XXVI/2017  z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o nr ewid.: 1508 i 1509, położonych na obszarze wsi Rosko.
       Z treścią planu miejscowego, uzasadnieniem do ww. uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu  o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz z treścią podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy,  można się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieleniu, ul.Kościuszki 34, pok.27.

 

                                       Burmistrz Wielenia

                                        Elżbieta Rybarczyk

 
Liczba odwiedzin : 42
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Janecki
Osoba odpowiedzialna za informację : Radosław Janecki
Czas wytworzenia: 2017-07-18 12:14:14
Czas publikacji: 2017-07-18 12:16:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak