Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studnium na obszarze wsi Rosko 

 
 

O G Ł O S Z E N I E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleń na obszarze wsi Rosko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


     Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),  oraz art. 39  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleń na obszarze wsi Rosko w dniach od 27 lipca 2017r. do 31 sierpnia 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieleniu, biuro nr 27 w godz. od 800 do 1530.
     Wyłożenie wynika z ponowienia czynności w zakresie niezbędnym do doprowadzenia do zgodności projektu studium z przepisami prawnymi, w tym w szczególności z konieczności uzupełnienia studium o zapisy wynikające ze sporządzonego w myśl art. 10 ust. 5 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę dla gminy Wieleń.
     Dyskusja publiczna nad przyjętymi, w projekcie zmiany studium, rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2017r. o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Wieleniu.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wielenia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  22 września 2017r.
     Jednocześnie na podstawie art. 39, art. 46 oraz art. 54 ustawy z dnia o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z dostępną na aktualnym etapie  dokumentacją związaną ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieleniu, pok.nr 27,  w godz. od 800 do 1530 oraz o możliwości złożenia uwag. Uwagi do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres Wielen_UM@wokiss.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2017r.
      Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wielenia.


                                            Burmistrz Wielenia
                                            Elżbieta Rybarczyk

 

Załączniki

Zmiana studium wsi Rosko - prognoza

Data: 2017-07-18 11:38:43 Rozmiar: 1.17M Format: .pdf Pobierz

Zmiana studium - tekst ujednolicony

Data: 2017-07-18 11:30:05 Rozmiar: 151.84k Format: .doc Pobierz

Zmiana studium - ujednolicony rysunek

Data: 2017-07-18 11:28:30 Rozmiar: 24.11M Format: .jpg Pobierz

Zmiana studium wsi Rosko - kierunki

Data: 2017-07-18 11:27:27 Rozmiar: 20.87M Format: .tif Pobierz

Zmiana studium - uwarunkowania

Data: 2017-07-18 11:36:53 Rozmiar: 20.63M Format: .tif Pobierz

Zmiana studium wsi Rosko

Data: 2017-07-18 11:22:28 Rozmiar: 701.78k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 57
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Janecki
Osoba odpowiedzialna za informację : Radosław Janecki
Czas wytworzenia: 2017-07-18 11:09:03
Czas publikacji: 2017-07-18 12:10:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak