Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Gulcz w rejonie ulicy Czarnkowskiej 

 
 

O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na obszarze wsi Gulcz w rejonie ulicy Czarnkowskiej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz.1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1,3,4,5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz.1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wieleniu uchwały nr 381/XXXIII/2018 z dnia 22 maja 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Gulcz w rejonie ulicy Czarnkowskiej. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. 
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Wieleniu, ul.Kościuszki 34, w terminie do dnia 13 lipca 2018r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
Jednocześnie, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Wieleniu, ul.Kościuszki 34, pok.27 oraz składać wnioski do ww. postępowania.  
Wnioski do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Miejskiego w Wieleniu w terminie do dnia 13 lipca 2018r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Wielenia.

  Burmistrz Wielenia
/-/ Elżbieta Rybarczyk

 

 
Liczba odwiedzin : 70
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Janecki
Osoba odpowiedzialna za informację : Radosław Janecki
Czas wytworzenia: 2018-06-11 15:56:28
Czas publikacji: 2018-06-11 16:00:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak