Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej dla m. Biała 

 
 

Wieleń, 2017-01-10
PP.6733.2.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r, poz.778 ze zm.) w związku z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

Burmistrz Wielenia

 
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 stycznia 2017r. na wniosek Gminy Wieleń, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Tomasza Bednarczyka została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 227/3, 227/2, 264, 262, 263/6, 263/10, 263/11, 225/13, 225/4, 226, 223/12, 224/12, 232/1, 214/2, 213/5, 214/1, 234/22, 234/19, 227/1, 184/5, 11/1, 7064/2, 7065, 7079, 214/1, 7064/4, 205/21, 201, 197/2, 184/7, 184/9, 192/1, 184/10, 184/6, 184/4, 22/1, 184/11, 24/20, 24/19, 25/19, 26/14, 28/9, 25/1, 24/18, 7066/1, 27/3, 26/18, 7067, 11/2, 28/4, 26/1, 26/6, 32/36, 7, 7058/2, 359 we wsi Biała w gminie Wieleń.
Z treścią wydanej decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Wieleniu, ul. Kościuszki 34, pok.nr 27, stanowisko ds. planowania przestrzennego, w godzinach pracy Urzędu.
Od ww. decyzji służy stronom  prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrz Wielenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
 
Burmistrz Wielenia
/-/ Elżbieta Rybarczyk

 

 
Liczba odwiedzin : 237
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Janecki
Osoba odpowiedzialna za informację : Radosław Janecki
Czas wytworzenia: 2017-01-10 13:05:19
Czas publikacji: 2017-02-16 15:15:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak