OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP działek o nr ewid.: 1508 i 1509 położonych na obszarze wsi Rosko 

 
 

Wieleń, 2017-02-27

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu działek o nr ewid.: 1508 i 1509 położonych na obszarze wsi Rosko wraz z prognoza oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), w związku z art. 3 pkt 11 oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o nr ewid.: 1508 i 1509 położonych na obszarze wsi Rosko” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  w dniach od 08.03.2017r. do 07.04.2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Wieleniu, ul. Kościuszki 34, biuro nr 27 w godz. od.8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.03.2017r. o godz.15.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Wieleniu.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, oraz prognozie może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Wielenia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  25.04.2017r.
Uwagi do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres Wielen_UM@wokiss.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2017r.

Burmistrz Wielenia
Elżbieta Rybarczyk

 

 

 

 
Liczba odwiedzin : 153
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Janecki
Osoba odpowiedzialna za informację : Radosław Janecki
Czas wytworzenia: 2017-02-27 12:33:30
Czas publikacji: 2017-02-27 12:38:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak