Karty usług 

 
 

Cyfrowy Urząd

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Uwaga! Indywidualne konta bankowe dla podatników!

Informujemy, że od dnia 01.02.2018 roku w Urzędzie Miejskim w Wieleniu wprowadzone zostały w ramach płatności masowych indywidualne konta bankowe dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Indywidualne konto bankowe zostało podane w treści decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

KARTY USŁUG

L.p. Karta Usługi  
  REFERAT TECHNICZNO-INWESTYCYJNY  
  PLANOWANIE PRZESTRZENNE  
1. Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wniosek
2. Wydanie decyzji o zmianie warunków zabudowy Wniosek
3. Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Wniosek
4. Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Wniosek
5. Zaświadczenie o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji lub w obszarze specjalnej strefy rewitalizacji Wniosek
6. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wniosek
7. Wydanie zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek

Wniosek

8. Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wniosek
9. Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wniosek
10. Podział nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami) Wniosek
11. Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego (art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami) Wniosek
12. Ustalenie numeru porządkowego budynku Wniosek
  OCHRONA ŚRODOWISKA  
13. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Wniosek 
14. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Wniosek

15. Zgłaszanie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia Wniosek
16. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Wniosek
17. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Wniosek
18. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami Wniosek 
  GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWO  
18. Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym najem i dzierżawa Wniosek
19. Nabycie nieruchomości Wniosek
  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  
20. Wpis, zmiana, zawieszenie, wykreślenie działalności gospodarczej  Wniosek
21. Wynajem nieruchomości pod lokalizację nośników reklamowych  Wniosek
22. Uzyskanie zgody na wynajęcie sali wiejskiej  Wniosek
23. Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek /Oświadczenie

  DROGOWNICTWO, OŚWIETLENIE I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA  
23. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas trwania robót Wniosek
24. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego polegające na umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego  Wniosek
  REFERAT ORGANIZACYJNY  
  OBRONA CYWILNA  
25. Ustalenie i wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe Wniosek
26. Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny Wniosek
27. Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz za żołnierza samotnego Wniosek
28. Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodzin i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej  Wniosek
29. Wydanie zgody lub decyzji o zakazie w sprawie zgromadzenia publicznego Wniosek
  SEKRETARIAT BURMISTRZA / KANCELARIA URZĘDU MIEJSKIEGO
 
30. Spisanie zeznań świadków w celu udokumentowania pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym oraz poświadczenie własnoręczności podpisów świadków na zeznaniach Wniosek
31. Sporządzenie testamentu allograficznego w obecności Burmistrza, Sekretarza lub Kierownika USC Wniosek
32. Poświadczenie własnoręczności podpisów Wniosek
33. Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wpisu lub kopii Wniosek
  REFERAT FINANSOWY  
34. Naliczenie podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne)

IN-1

DN-1

Uchwała

35. Naliczenie podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne)

IR-1

DR-1

36. Naliczenie podatku leśnego (osoby fizyczne i prawne)

IL-1

DL-1

37. Zgłoszenie obowiązku podatkowego oraz zmian mających wpływ na wysokość podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne)

DT-1

DT-1/A

Oświadczenie

Uchwała

38. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Wniosek
39. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Wniosek

Oświadczenie

  URZĄD STANU CYWILNEGO  
41. Wydawanie dowodów osobistych Wniosek
42. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Wniosek
43. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Wniosek

Wniosek

44. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca

Wniosek

Wniosek

45. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego

Wniosek

Wniosek

46. Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej Wniosek
47. Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej Wniosek
48. Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu Wniosek
49. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców Wniosek
50. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców Wniosek
51. Wpis do rejestru wyborców Wniosek
52. Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców  
53. Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej lub wyznaniowej  
54. Uzupełnienie lub sprostowanie treści aktu stanu cywilnego Wniosek
55. Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego Wniosek
56. Zmiana imienia lub nazwiska Wniosek
57. Wydawanie odpisów lub zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego Wniosek
58. Zgłoszenie zgonu  
59. Zgłoszenie urodzenia dziecka  
  STANOWISKA SAMODZIELNE  
60.

Wprowadzenie wydarzenia do kalendarza imprez Gminy Wieleń na kolejny rok kalendarzowy, objęcie wydarzenia patronatem Burmistrza Wielenia

Wniosek

61.

Wpis gospodarstwa agroturystycznego do prowadzonej w gminie Wieleń ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie 

Wniosek
62. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej Wniosek
63. Udostępnienie obiektu sportowego

Wniosek

Oświadczenie

 

 

 

Załączniki

W_DN-1

Data: 2018-03-20 09:40:45 Rozmiar: 152.13k Format: .pdf Pobierz

Wniosek- o wsparcie z budżetu gminy organizacji przedsięwzięcia

Data: 2016-12-07 10:35:59 Rozmiar: 59.9k Format: .pdf Pobierz

O-Uznanie_żołnierza_za_sprawującego_opieke

Data: 2017-02-08 13:13:29 Rozmiar: 1.75M Format: .pdf Pobierz

K_dzial_ochrona_zwierz

Data: 2018-01-10 15:42:03 Rozmiar: 2.46M Format: .pdf Pobierz

USC-Transkrypcja_dokumentu

Data: 2017-02-07 19:29:46 Rozmiar: 2.32M Format: .pdf Pobierz

W_sporz_miej_planu

Data: 2018-01-08 17:13:33 Rozmiar: 42.04k Format: .pdf Pobierz

W_sprzedaz_alko

Data: 2018-01-10 15:57:11 Rozmiar: 51.72k Format: .pdf Pobierz

W_przenies_dec_warunki_zab

Data: 2018-01-10 16:50:23 Rozmiar: 52.44k Format: .pdf Pobierz

W_DR-1

Data: 2018-03-20 09:40:17 Rozmiar: 153.75k Format: .pdf Pobierz

K_zwrot_podatku_akcyz

Data: 2018-01-08 17:27:22 Rozmiar: 1.42M Format: .pdf Pobierz

USC-Zawarcie_małżeństwa

Data: 2017-02-07 19:26:37 Rozmiar: 2.11M Format: .pdf Pobierz

Wniosek-Ustalenie_lokalizacji

Data: 2017-01-26 13:52:54 Rozmiar: 196.13k Format: .pdf Pobierz

K_zezw_prow_dzial_zbiorniki

Data: 2018-01-10 15:23:19 Rozmiar: 2.34M Format: .pdf Pobierz

K_dof_ksztalcenia_prac

Data: 2018-01-10 16:54:47 Rozmiar: 4.47M Format: .pdf Pobierz

W_dof_ksztalcenia_prac

Data: 2018-01-10 16:55:00 Rozmiar: 5.48M Format: .pdf Pobierz

Wniosek-Nabycie_nieruchomości

Data: 2016-09-15 12:23:01 Rozmiar: 262.66k Format: .pdf Pobierz

W_zm_dec_warunki_zab

Data: 2018-01-10 16:42:53 Rozmiar: 472.5k Format: .pdf Pobierz

USC-Uzupełnienie_aktu

Data: 2017-02-07 19:28:13 Rozmiar: 1.63M Format: .pdf Pobierz

Wniosek_wymeldowanie_z_miejsca_pobytu

Data: 2016-10-07 11:39:21 Rozmiar: 179.28k Format: .pdf Pobierz

Wniosek-Uwarunkowania_środowiskowe

Data: 2017-02-20 14:27:39 Rozmiar: 257.67k Format: .pdf Pobierz

W_IL-1

Data: 2018-03-20 09:40:02 Rozmiar: 95.01k Format: .pdf Pobierz

W_IN-1

Data: 2018-03-20 09:40:57 Rozmiar: 140.06k Format: .pdf Pobierz

Wniosek-udostępnienie_obiektu_sportowego

Data: 2017-02-06 13:11:25 Rozmiar: 59.68k Format: .pdf Pobierz

W_wypis_miejsc_plan

Data: 2018-01-10 16:52:59 Rozmiar: 44.64k Format: .pdf Pobierz

K_zezw_hodowla_psow

Data: 2018-01-10 15:38:24 Rozmiar: 1.93M Format: .pdf Pobierz

Wniosek-Uznanie żołnierza za nieposiadającego

Data: 2016-07-18 10:22:06 Rozmiar: 55.44k Format: .pdf Pobierz

W_wyd_zas_o_przezn_nier

Data: 2018-01-08 17:08:14 Rozmiar: 143.26k Format: .pdf Pobierz

USC-Zmian_imienia_nazwiska

Data: 2017-02-07 19:36:58 Rozmiar: 1.57M Format: .pdf Pobierz

K_ust_nr_nier

Data: 2018-01-08 17:24:15 Rozmiar: 2.05M Format: .pdf Pobierz

W_wyd_zas_o_zgodn_z_planem

Data: 2018-01-08 17:11:05 Rozmiar: 47.44k Format: .pdf Pobierz

F_Podatek_od_środków_transportowych

Data: 2017-01-25 11:29:26 Rozmiar: 2.92M Format: .pdf Pobierz

Wniosek_zameldowanie_na_pobyt_stały

Data: 2016-10-07 11:39:54 Rozmiar: 219.96k Format: .pdf Pobierz

K_zgl_ekpl_inst

Data: 2018-01-10 16:27:58 Rozmiar: 2.03M Format: .pdf Pobierz

K_zameld

Data: 2018-01-05 11:36:15 Rozmiar: 1.9M Format: .pdf Pobierz

W_zgł_do_kalendarza_patr

Data: 2018-01-04 11:10:28 Rozmiar: 875.25k Format: .pdf Pobierz

K_sporz_miejsc_planu

Data: 2018-01-08 17:13:19 Rozmiar: 1.34M Format: .pdf Pobierz

K_pod_lesny

Data: 2018-03-20 09:39:10 Rozmiar: 931.04k Format: .pdf Pobierz

K_zgl_utraty_dow

Data: 2018-01-05 14:44:41 Rozmiar: 1.52M Format: .pdf Pobierz

Wniosek_wydawanie_zaświadczeń_z_rejestru

Data: 2016-10-07 11:38:51 Rozmiar: 320.55k Format: .pdf Pobierz

Wniosek_wydawanie dowodów_osob

Data: 2016-10-07 11:38:34 Rozmiar: 246.5k Format: .pdf Pobierz

Wniosek_wpis_do_rejestru_wyb

Data: 2016-10-07 11:38:19 Rozmiar: 679.56k Format: .pdf Pobierz

K_sprzedaz_nier

Data: 2018-01-10 15:14:26 Rozmiar: 1.92M Format: .pdf Pobierz

Wniosek-uos_Oświadczenie_rodziców

Data: 2017-02-06 13:11:38 Rozmiar: 29.97k Format: .pdf Pobierz

Wniosek-Objęcie_wydarzenia_patronatem

Data: 2017-02-06 12:59:57 Rozmiar: 68.02k Format: .pdf Pobierz

K_zgł_do_kalendarza_patr

Data: 2018-01-04 11:10:05 Rozmiar: 1.66M Format: .pdf Pobierz

Wniosek_zgłoszenie_wyjazdu_za_granicę

Data: 2016-10-07 11:41:44 Rozmiar: 249.89k Format: .pdf Pobierz

W_lokal_inw_celu_pubicz

Data: 2018-01-10 16:38:53 Rozmiar: 1.96M Format: .pdf Pobierz

K_zm_dec_warunki_zab

Data: 2018-01-10 16:42:32 Rozmiar: 1.28M Format: .pdf Pobierz

W_wpis_agro

Data: 2018-01-04 11:16:08 Rozmiar: 139.06k Format: .pdf Pobierz

K_dec_o_srod_uwar

Data: 2018-01-10 15:17:23 Rozmiar: 4.79M Format: .pdf Pobierz

W_dzial_opr_zbiornikow

Data: 2018-03-23 15:05:17 Rozmiar: 94.85k Format: .pdf Pobierz

Wniosek_Uzupełnienie_aktu

Data: 2016-10-10 16:00:44 Rozmiar: 116.95k Format: .pdf Pobierz

Wniosek-Uznanie żołnierza

Data: 2016-07-18 10:22:23 Rozmiar: 117.83k Format: .pdf Pobierz

K_zezw_usun_drzew

Data: 2018-01-10 15:20:59 Rozmiar: 3.76M Format: .pdf Pobierz

K_zgl_wyjazdu

Data: 2018-01-05 14:27:34 Rozmiar: 1.54M Format: .pdf Pobierz

Wniosek_zameldowanie_w_drodze_decyzji

Data: 2016-10-07 11:40:12 Rozmiar: 273.87k Format: .pdf Pobierz

Wniosek_zgłoszenie_utraty_dowodu

Data: 2016-10-20 12:23:02 Rozmiar: 74.02k Format: .pdf Pobierz

W_IR-1

Data: 2018-03-20 09:40:32 Rozmiar: 1.61M Format: .pdf Pobierz

K_dec_ust_warunk_zab

Data: 2018-01-10 16:46:35 Rozmiar: 2.97M Format: .pdf Pobierz

W_zas_polozenie_nier_w_rew

Data: 2018-01-08 17:03:32 Rozmiar: 46k Format: .pdf Pobierz

Wniosek-Zajęcie_pasa_drogowego_czas_robót

Data: 2016-10-10 16:01:18 Rozmiar: 212.16k Format: .pdf Pobierz

Wniosek_wymeldowanie_w_drodze_decyzji

Data: 2016-10-07 11:39:06 Rozmiar: 307.87k Format: .pdf Pobierz

W_patronat_burm

Data: 2018-01-04 11:10:47 Rozmiar: 1.39M Format: .pdf Pobierz

W_posw_podpisu

Data: 2018-01-10 15:34:47 Rozmiar: 24.82k Format: .pdf Pobierz

Wniosek-Pokrywanie należności mieszkaniowych

Data: 2016-07-18 10:18:35 Rozmiar: 62.08k Format: .pdf Pobierz

K_wyd_zas_o_zgodn_z_planem

Data: 2018-01-08 17:10:47 Rozmiar: 1.25M Format: .pdf Pobierz

Wniosek-Zwrot_podatku_akcyzowego

Data: 2016-10-04 11:43:46 Rozmiar: 153.33k Format: .pdf Pobierz

K_zas_polozenie_nier_w_rew

Data: 2018-01-08 17:03:58 Rozmiar: 1.22M Format: .pdf Pobierz

K_pod_rolny

Data: 2018-03-20 09:38:51 Rozmiar: 1.19M Format: .pdf Pobierz

K_wpis_rej_wyb

Data: 2018-01-05 14:17:11 Rozmiar: 1.92M Format: .pdf Pobierz

K_zameld_cudz

Data: 2018-01-05 11:41:44 Rozmiar: 2.18M Format: .pdf Pobierz

K_pod_nieruchomosc

Data: 2018-03-20 09:39:28 Rozmiar: 1.35M Format: .pdf Pobierz

K_sporz_test

Data: 2018-01-10 15:29:53 Rozmiar: 1.41M Format: .pdf Pobierz

O-Uznanie_żołnierza_za_posiadającego

Data: 2017-02-08 13:06:19 Rozmiar: 1.94M Format: .pdf Pobierz

Wniosek-Spisanie zeznań

Data: 2016-07-18 10:20:26 Rozmiar: 20.14k Format: .pdf Pobierz

K_wpis_gosp_agro

Data: 2018-01-04 11:15:19 Rozmiar: 1.5M Format: .pdf Pobierz

K_rekl_rej_wyb

Data: 2018-01-05 11:30:56 Rozmiar: 1.41M Format: .pdf Pobierz

USC-Zgłoszenie_urodzenia

Data: 2017-02-07 19:35:00 Rozmiar: 1.48M Format: .pdf Pobierz

Wniosek-Zmiana_imienia_lub_nazwiska

Data: 2016-10-10 16:02:18 Rozmiar: 149.96k Format: .pdf Pobierz

K_umiesz_w_pasie_urzadz_infrastr

Data: 2018-01-10 16:34:25 Rozmiar: 1.56M Format: .pdf Pobierz

K_lokal_inw_celu_publicz

Data: 2018-01-10 16:37:39 Rozmiar: 2.37M Format: .pdf Pobierz

K_zezw_zaj_pasa

Data: 2018-01-10 16:31:15 Rozmiar: 1.58M Format: .pdf Pobierz

O-Poświadczenie_zgodności_duplikatu

Data: 2016-12-14 08:54:51 Rozmiar: 1.17M Format: .pdf Pobierz

W_sporz_test

Data: 2018-01-10 15:29:31 Rozmiar: 25.9k Format: .pdf Pobierz

O_sprzedaz_alko

Data: 2018-01-10 15:56:57 Rozmiar: 36.5k Format: .pdf Pobierz

K_wyd_dow

Data: 2018-01-05 14:46:55 Rozmiar: 2.65M Format: .pdf Pobierz

TI-Wynajęcie_sali_wiejskiej

Data: 2016-10-04 11:44:33 Rozmiar: 598.88k Format: .pdf Pobierz

K_przek_nier_do_uzytk

Data: 2018-01-10 15:09:59 Rozmiar: 1.66M Format: .pdf Pobierz

K_zam_adm

Data: 2018-01-05 14:41:38 Rozmiar: 1.48M Format: .pdf Pobierz

K_sprzedaz_alko

Data: 2018-01-10 15:56:37 Rozmiar: 2.24M Format: .pdf Pobierz

TI-Wydanie_zezwolenia_na_sprzedaż_napojów_alk

Data: 2016-12-27 11:14:28 Rozmiar: 2.26M Format: .pdf Pobierz

Wniosek-Poświadczenie_zgodności_duplikatu

Data: 2016-12-14 08:55:09 Rozmiar: 27.51k Format: .pdf Pobierz

O-Pokrywanie_należności

Data: 2017-02-08 13:17:18 Rozmiar: 2.82M Format: .pdf Pobierz

K_udos_danych_rej_mieszk

Data: 2018-01-05 14:20:56 Rozmiar: 2.16M Format: .pdf Pobierz

Wniosek-Zobowiązanie_do_realizacji_celów

Data: 2017-02-06 13:00:47 Rozmiar: 62.06k Format: .pdf Pobierz

W_ust_warunk_zab

Data: 2018-01-10 16:46:59 Rozmiar: 291.09k Format: .pdf Pobierz

Wniosek_udostępnienie_danych

Data: 2016-10-07 11:37:59 Rozmiar: 630.89k Format: .pdf Pobierz

Wniosek-Wydanie_odpisu

Data: 2016-10-10 16:00:57 Rozmiar: 108.09k Format: .pdf Pobierz

W_zgl_usun_drzewa

Data: 2018-03-23 15:05:04 Rozmiar: 98.23k Format: .pdf Pobierz

W_hodowla_psow

Data: 2018-03-23 15:04:26 Rozmiar: 55.87k Format: .pdf Pobierz

K_udos_obiektu_sport

Data: 2018-01-05 08:27:28 Rozmiar: 1.33M Format: .pdf Pobierz

Zezwolenie_na_przeprowadzenie_imprezy

Data: 2017-02-07 19:54:23 Rozmiar: 3.36M Format: .pdf Pobierz

Wniosek_Transkrypcja_zagranicznego_dok

Data: 2016-10-10 16:00:23 Rozmiar: 281.77k Format: .pdf Pobierz

Ośw-deminimis

Data: 2017-08-11 11:37:18 Rozmiar: 44.23k Format: .pdf Pobierz

K_podzial_nier_niez

Data: 2018-01-08 17:21:47 Rozmiar: 2.19M Format: .pdf Pobierz

K_podzial_nier_zgodnie

Data: 2018-01-08 17:15:53 Rozmiar: 2.48M Format: .pdf Pobierz

K_wyd_zas_o_przezn_nier

Data: 2018-01-08 17:07:48 Rozmiar: 1.27M Format: .pdf Pobierz

TI-Lokalizacja_nośników_reklamowych

Data: 2017-01-26 15:31:22 Rozmiar: 1.69M Format: .pdf Pobierz

USC-Zgłoszenie_zgonu

Data: 2017-02-07 19:39:17 Rozmiar: 1.32M Format: .pdf Pobierz

Wniosek-Zezwolenie_przepr_imprezy_masowej

Data: 2016-12-14 08:57:19 Rozmiar: 36.61k Format: .pdf Pobierz

Wniosek-Najem_dzierżawa

Data: 2016-09-15 12:23:14 Rozmiar: 291.29k Format: .pdf Pobierz

W_DL-1

Data: 2018-03-20 09:39:49 Rozmiar: 90.8k Format: .pdf Pobierz

K_przenies_dec_warunki_zab

Data: 2018-01-10 16:50:07 Rozmiar: 1.45M Format: .pdf Pobierz

W_zezw_usuniecie_drzewa

Data: 2018-03-23 15:04:49 Rozmiar: 80.72k Format: .pdf Pobierz

K_wyd_zasw_rej_mieszk

Data: 2018-01-05 14:24:38 Rozmiar: 1.29M Format: .pdf Pobierz

W_ochrona_przed_zwierzetami

Data: 2018-03-29 13:08:11 Rozmiar: 114.87k Format: .pdf Pobierz

USC-Wydawanie_odpisów

Data: 2017-02-07 19:31:46 Rozmiar: 2.1M Format: .pdf Pobierz

O-Świadczenie_rekompensujące

Data: 2017-02-08 13:04:38 Rozmiar: 1.94M Format: .pdf Pobierz

W_podzial_nier_zgodnie

Data: 2018-01-08 17:18:26 Rozmiar: 69.51k Format: .pdf Pobierz

K_wypis_miejsc_plan

Data: 2018-01-10 16:52:49 Rozmiar: 1.19M Format: .pdf Pobierz

W_podzial_nier_niez

Data: 2018-01-08 17:22:06 Rozmiar: 107.19k Format: .pdf Pobierz

K_wymeld

Data: 2018-01-05 11:38:44 Rozmiar: 1.47M Format: .pdf Pobierz

K_spisanie_zeznan_swiadkow

Data: 2018-01-10 15:25:50 Rozmiar: 1.35M Format: .pdf Pobierz

K_posw_podpisu

Data: 2018-01-10 15:34:35 Rozmiar: 2.05M Format: .pdf Pobierz

K_wym_adm

Data: 2018-01-05 14:33:37 Rozmiar: 1.58M Format: .pdf Pobierz

Wniosek-Świadczenie_pieniężne

Data: 2017-02-08 13:29:04 Rozmiar: 19.28k Format: .pdf Pobierz

K_dzial_gosp

Data: 2018-01-08 17:30:21 Rozmiar: 1.45M Format: .pdf Pobierz

W_ust_nr_nier

Data: 2018-01-08 17:24:40 Rozmiar: 60.59k Format: .pdf Pobierz

Wniosek-Lokalizacja_nośników_reklamowych

Data: 2017-01-26 15:31:40 Rozmiar: 65.63k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 4847
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2016-07-15 14:27:11
Czas publikacji: 2019-03-07 15:07:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak