Ogłoszenie o zamówieniu roboty awaryjne i naprawy bieżące 

 
 

    Przetarg nieograniczony na wykonywanie remontów - roboty awaryjne i naprawy bieżące w budynkach komunalnych będących w zarządzie ABK w Wieleniu oraz w nieruchomościach gdzie występują wspólnoty mieszkaniowe a zarząd sprawuje ABK.
Stan prawny: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473)

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer ogłoszenia: datania umieszczenia 2014– 01 - 17

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Zamawiający: Administracja Budynków Komunalnych

ul. Lipowa 3, 64-730 Wieleń

NIP:763-000-64-04, REGON: 004 634 316

Tel: 067/ 256 11 26

ogłasza

przetarg nieograniczony

Na wykonywanie remontów – roboty awaryjne i naprawy bieżące w budynkach komunalnych będących w zarządzie ABK w Wieleniu oraz w nieruchomościach, gdzie występują wspólnoty mieszkaniowe a zarząd sprawuje ABK w roku 2014.

-          Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego sala nr 1 parter lub za zaliczeniem pocztowym przed terminem składania ofert podanym w niniejszym ogłoszeniu a także na stronie internetowej: www.bip.wielen.pl

Przedmiotem zamówieniajest wykonywanie remontów – roboty awaryjne i naprawy bieżące w budynkach komunalnych będących w zarządzie ABK w Wieleniu oraz w nieruchomościach, gdzie występują wspólnoty mieszkaniowe a zarząd sprawuje ABK.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności – wykonanie prac polegających na:

1.Roboty ogólnobudowlane: naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych, przemurowania i otynkowania kominów, naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa, wymiana, remont i zabezpieczenie pokryć dachowych, wymiana rynien i rur spustowych, wykonywanie obróbek blacharskich, podział i malowanie lokali komunalnych, socjalnych, klatek schodowych, naprawa i zabezpieczenia części wspólnych budynku - – stropy, podsufitki, naprawa – przebudowa i budowa piecy grzewczych kaflowych, itp.

2.Roboty elektryczne: naprawa lub wymiana instalacji elektrycznej /WLZ/, w przypadku wystąpienia awarii usuwanie awarii instalacji elektrycznej na zgłoszenia lokatorów, wymiana głównych zabezpieczeń, naprawa pomp itp.

3.Roboty instalacyjne c.o i wodno - kanalizacyjne: naprawa lub wymiana instalacji olejowych, centralnego i etażowego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych, naprawa pomp, hydroforów, udrożnienia kanalizacji, prace naprawcze szamb przydomowych itp.

 Miejsce realizacji zamówienia obejmuje budynki komunalne:

1.Drawska 2,2a,3,9
2.Błonie 45
3.Chopina 7
4.Hanki Sawickiej 10,11,15
5.Jana Pawła 27
6.Kościelna 14
7.Kościuszki 2,13
8.Staszica 5
9.Szkolna 3
10.Polna 6
11.Biała 61,34
12.Dzierżozno 80
13.Dzierżózno Małe 5,6
14.Kocień Wielki 17,19
15.Kuźniczka 2
16.Mężyk 2
17.Folsztyn 18
18.Miały Fabryczna 2,4
19.Nowe Dwory 78,99,100,101
20.Zielonowo 13
21.Rosko Powstańców Wlkp 23
22.Rosko Podgórna 5
23.Wyrzysk – ul. 22 stycznia 48
    oraz wszystkie budynki Wspólnot Mieszkaniowych, które są obecnie w  zarządzie Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu.

 Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 45 00 00 00.

Składanie ofert częściowych: tak dopuszcza się w przypadku punkt. 2 – roboty elektryczne

Składanie ofert wariantowych – nie dopuszcza się,

Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania do 31.12.2014 r.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia ofert.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-         złożą ofertę zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ,

-         spełniają warunki udziału w postępowaniu z art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

-         nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

-   wykonali w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości 120. 000 zł. oraz dwie roboty budowlane o wartości 60. 000 zł odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Warunek nie dotyczy punktu 2 – robót elektrycznych – oferta częściowa.

-         wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności architektonicznej i konstrukcyjno - budowlanej w tym przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków a także należy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy.

Należy załączyć również posiadane uprawnienia budowlane wraz z dokumentami potwierdzającymi, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

-         wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia – na kwotę nie mniejszą niż 120. 000 złotych oraz zobowiązać się, że po upływie ważności polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia polisa będzie odnawiana na kwotę nie niższą niż 120. 000 złotych przez okres umowy. W przypadku wykonawcu, który składa ofertę dotycząca robót elektrycznych – oferta częściowa punkt. 2 - polisa powinna wynosić 50 tyś zł przez cały okres trwania umowy.

-         złożą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-         w przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną należy złożyć obowiązującą umowę spółki cywilnej,

-         złożą aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił.

Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

NAJNIŻSZA CENA / składniki cenotwórcze do celów kosztorysowych /            - 100 %

Ofertę należy zamieścić w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie, które będą zaklejone i zewnętrzna zaadresowana na adres Zamawiającego wg. treści:

Administracja Budynków Komunalnych, ul. Lipowa 3 64-730 Wieleń i oznaczona-       

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów – roboty awaryjne i naprawy bieżące nie otwierać przed 31. 01. 2014 r. godzina 10:30. "

Oferty należy składać w zamkniętych i nieprzejrzystych kopertach w siedzibie Zamawiającego

biuro nr. 2

Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy

Termin składania ofert upływa dnia 31.01. 2014 r. o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich składania o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego.

Wniesienie wadium nie jest wymagane.

Niniejsze zamówienie nie jest związane z koniecznością zawarcia umowy ramowej ani zamiarem ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani też z wyborem najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 Wieleń, dnia 17.01.2014r.

Dyrektor

                                                                    Adminisreacji Budynków Komunalny

Angelika Pietrzyńska

 

Załączniki

Wykaz Budynków Komunalnych R.A. - 2014 r.

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 52.7k Format: .pdf Pobierz

Formularz ofertowy - R.A. 2014 - ABK

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 132.12k Format: .pdf Pobierz

Umowa - Wzór R.A. 2014

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 116.11k Format: .pdf Pobierz

SIWZ Techniczna - R.A. 17.01.2014. - ABK

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 164.06k Format: .pdf Pobierz

SIWZ - R.A. 17.01.2014 - ABK

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 156.32k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 4892
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2014-01-17 15:13:36
Czas publikacji: 2014-01-17 15:13:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak