Zaproszenie do składania ofert „Podział mieszkania komunalnego na dwa mniejsze lokale – Kocień Wielki 17 – przygotowanie lokali do wynajmu” 

 
 
 

09.12.2013 r.ABK. 271.12.2013

Zaproszenie

Zamawiający : Administracja Budynków Komunalnych

64-730 Wieleń, ul. Lipowa 3

tel. 0-67 2561126 fax. 0-67 2561126

REGON : 004634316

NIP: 763-000-64-04

zaprasza do składania ofert

1. Przedmiot zamówienia: „Podział mieszkania komunalnego na dwa mniejsze lokale – Kocień Wielki 17 – przygotowanie lokali do wynajmu”

2. Warunki, jakie muszą spełnić uczestnicy postępowania:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy. W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust.1 ustawy Zamawiający wymaga w szczególności, aby wykonawca spełniał następujące warunki:

1. posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia (umowy).

40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

4. Termin i miejsce składania ofert (dzień, godzina).

Termin składania ofert upływa dnia 27.12.2013 r, o godz. 13.00.

Oferty należy składać w siedzibie Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu przy ul. Lipowej 3 biuro nr 2 ( biuro Dyrektora ABK )z dopiskiem na kopercie: „Podział mieszkania komunalnego na dwa mniejsze lokale – Kocień Wielki 17 – przygotowanie lokali do wynajmu”

  5. Zasada oceny ofert :

  • oferty spełniające warunki i wymagania Zamawiającego będą podlegały dalszemu rozpatrywaniu,

  • zamówienie zostanie udzielone oferentowi, spełniającemu warunki wymagane przez Zamawiającego, który zaoferuje najniższą cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia. Do oceny będzie brana cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia.

  6. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie należy złożyć do oferty :

  • wypełniony kosztorys ofertowy (załącznik nr 1 do zaproszenia składania ofert).

  7. Osoba do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia :

  Pracownik Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu

  P. Arkadiusz Forecki tel. 0-67 2561126 w godz. od 8.00 do 15.00.

  Zatwierdził: Opracował:

  Dyrektor ABK Inspektor d.s. Technicznych

  Angelika Pietrzyńska Arkadiusz Forecki  Załącznikami do oferty są:

  1.formularz „ kosztorys ofertowy”

   2.przedmiar robót - „Kosztorys ślepy”- (do pobrania w siedzibie Zamawiającego, lub możliwe przesłania drogą elektoniczną)

  3.wzór umowy

   

  Załączniki

  Umowa Wzór 09122013

  Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 86.51k Format: .pdf Pobierz

  Formularz Oferty 09122013

  Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 91.84k Format: .pdf Pobierz
  Liczba odwiedzin : 1879
  Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
  Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
  Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
  Czas wytworzenia: 2013-12-10 11:25:03
  Czas publikacji: 2013-12-10 11:29:44
  Data przeniesienia do archiwum: Brak