OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont dachu budynku komunalnego - ul. Pilska 13 w Wieleniu 

 
 

13.06.2014 r.

ABK. 271.2.06.2014

Zaproszenie

Zamawiający : Administracja Budynków Komunalnych

                        64-730 Wieleń, ul. Lipowa 3

                        tel. 0-67 2561126 fax. 0-67 2561126

                        REGON : 004634316

                        NIP: 763-000-64-04

zaprasza do składania ofert

1.Przedmiot zamówienia:

Remont dachu budynku komunalnego - ul. Pilska 13 w Wieleniu”

2. Warunki, jakie muszą spełnić uczestnicy postępowania:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki

określone w art. 22 ust. 1 ustawy. W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust.1

ustawy Zamawiający wymaga w szczególności, aby wykonawca spełniał następujące

warunki:

1. posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia,

4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia (umowy).

40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

4. Termin i miejsce składania ofert (dzień, godzina).

Termin składania ofert upływa dnia 30.06.2014 r, o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Administracji Budynków Komunalnych w

Wieleniu przy ul. Lipowej 3 biuro nr 2 ( biuro Dyrektora ABK )z dopiskiem na

kopercie: „Remont dachu budynku komunalnego - ul. Pilska 13 w Wieleniu”

5. Zasada oceny ofert :

-oferty spełniające warunki i wymagania Zamawiającego będą podlegały

dalszemu rozpatrywaniu,

-zamówienie zostanie udzielone oferentowi, spełniającemu warunki wymagane

przez Zamawiającego, który zaoferuje najniższą cenę za realizację całości

przedmiotu zamówienia. Do oceny będzie brana cena brutto za realizację całego

przedmiotu zamówienia.

6. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie należy złożyć do oferty :

-wypełniony kosztorys ofertowy (załącznik nr 1 do zaproszenia składania ofert)

7. Osoba do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia oraz odpowiedzialna za

zamówienie:

Pracownik Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu

P. Arkadiusz Forecki tel. 0-67 2561126 w godz. od 8.00 do 15.00.

Zatwierdził:

Dyrektor

Angelika Pietrzyńska

 

Załącznikami do oferty są:

1.formularz „ kosztorys ofertowy”

2.przedmiar robót - „Kosztorys ślepy” - dostępny w siedzibie zamawiającego

3.wzór umowy

 

 

Załączniki

Zaproszenie do składania ofert na remont dachu budynku komunalnego ul. Pilska 13 w Wieleniu

Data: 2014-06-16 08:39:02 Rozmiar: 80.52k Format: .pdf Pobierz

Projekt Umowy - Pilska 13 w Wieleniu

Data: 2014-06-16 08:38:17 Rozmiar: 86.58k Format: .pdf Pobierz

Formularz Ofertowy Pilska 13

Data: 2014-06-16 08:38:00 Rozmiar: 91.74k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 477
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2014-06-16 08:37:05
Czas publikacji: 2014-06-16 08:48:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak