Przetargi aktualne 

 
 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 ROK  

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

 

Naprawa gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Wieleń 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu

 

Przebudowa świetlicy wiejskiej we Wrzeszczynie wraz z zagospodarowaniem terenu 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami 

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ 

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ 

Informacja z otwarcia ofert 

 

***************************************  

Wyłapywanie, przyjmowanie oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wieleń w latach 2019-2020. Zbieranie oraz unieszkodliwianie zwłok zwierząt bezdomnych oraz dziko żyjących z terenu Gminy Wieleń w latach 2019-2020. 

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ z załącznikami 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Budowa Skateparku w Wieleniu

Zawiadomienie o wyborze oferty 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert  

Promocja lokalnych produktów- przebudowa targowiska miejskiego w Wieleniu  

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystnieszej 

Informacja z otwarcia ofert 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ z dnia 07.12.2018r.

Druk oferta po zmianie z dnia 07.12.2018r.

Wyłapywanie, przyjmowanie oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wieleń w latach 2019-2020. Zbieranie oraz unieszkodliwianie zwłok zwierząt bezdomnych oraz dziko żyjących z terenu Gminy Wieleń w latach 2019-2020.

Ogłoszenie o unieważnieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 

Promocja lokalnych produktów- przebudowa targowiska miejskiego w Wieleniu 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ z załącznikami 

Informacja z otwarcia ofert 

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłaczami dla wsi Hamrzysko, Biała wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Rosko 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ z załącznikami 

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ 

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ 

Informacja z otwarcia ofert 

Przebudowa ulicy Nowe Miasto w Wieleniu- II przetarg

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami 

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Informacja z otwarcia ofert 

Przebudowa linii napowietrznej NN 0,4 kV przy ul. Nowe Miasto w Wieleniu

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami 

 Promocja lokalnych produktów- przebudowa targowiska miejskiego w Wieleniu 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Informacja z otwarcia ofert 

SIWZ z załacznikami 

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłaczami dla wsi Hamrzysko, Biała wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Rosko

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 

Informacja z otwarcia ofert 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami   

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ 

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ 

Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ 

Promocja lokalnych produktów - przebudowa targowiska miejskiego w Wieleniu (II przetarg) 

Ogłoszenie o wyniku postępowania 

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ  

Przebudowa ulicy Nowe Miasto w Wieleniu

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ wraz z załącznikami 

Budowa budynku socjalno - sanitarnego w Gulczu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami

Promocja lokalnych produktów- przebudowa targowiska miejskiego w Wieleniu

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ wraz z załącznikami 

Budowa budynku socjalno- sanitarnego w Gulczu (Zamawiający: Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi MY GULCZ)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania  

Informacja z otwarcia ofert  

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ wraz z załącznikami 

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ 

Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV przy ul. Nowe Miasto w Wieleniu 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania  

Ogłoszenie o zamówieniu_

SIWZ 

Druk Oferta 

Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ  

Załącznik nr 4 do SIWZ  

Projekt techniczny 

STWiOR 

Przedmiar robót aktualizacja 

 

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Marianowo- II przetarg


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert II przetarg 

Ogłoszenie o zamówieniu II przetarg

SIWZ z załącznikami II przetarg 

 

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Marianowo

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie  o zamówieniu  

SIWZ

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Oświadczenia

Umowa- wzór

Specyfikacja techniczna

Rysunki

 

Budowa przystani wodnej "Łazienki" w Wieleniu- etap II- zaplecze socjalno-sanitarne- II PRZETARG  

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania II przetarg 

Ogłoszenie o zamówieniu- II przetarg 

SIWZ wraz z załącznikami  

 

Budowa przystani wodnej "Łazienki" w Wieleniu- etap II- zaplecze socjalno- sanitarne

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 

 

Wykonanie robót remontowych, konserwacyjnych i awaryjnych w budynkach komunalnych będących w zarządzie Zamawiającego

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

Informacja z otwarcia ofert 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_zaktualizowana 

Projekt umowy zaktualizowany

STWiOR  

 

Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Wieleń

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

Informacja z otwarcia ofert  

Ogłoszenie_o zamówieniu 

SIWZ

Załącznik nr 1 OPZ

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3a Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 3b Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 4 Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku orzeczenia o zaleganiu

Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku orzeczenia środka zapobiegawczego

Załącznik nr 7 Wykaz dostaw

Załącznik nr 8 Wykaz osób

Załącznik nr 9 Scenariusz prezentacji

Załącznik nr 10 Wzór umowy

Przebudowa ulicy Sikorskiego w Wieleniu- II etap

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

Informacja z otwarcia ofert  

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami  

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ 

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ 

Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ 

Projekt umowy 

Przedmiar robót (po poprawkach) 

Kosztorys "ślepy" (po poprawkach) 

Oczyszczanie oraz odśnieżanie placów i ulic na terenie miasta Wielenia w 2018 roku 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

Informacja z otwarcia ofert  

Ogłoszenie o zamówieniu   

SIWZ Oczyszczanie  

Bieżące utrzymanie oraz pielęgnacja zieleni na terenie miasta Wielenia w 2018 roku

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

Informacja z otwarcia ofert 

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ zieleń

Zakup oraz dostawa sprzętu budowlanego, narzędzi oraz odzieży roboczej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu

Zawiadomienie o wyborze oferty  

Informacja z otwarcia ofert  

Ogłoszenie_o_zamówieniu_CIS 

SIWZ_CIS_ 

Załączniki 1-4 do SIWZ (edytowalne)

Załącznik 5a do SIWZ

Załącznik 5b do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Dostawa narzędzi, maszyn, pojazdów oraz wyposażenia pomieszczeń samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

Informacja z otwarcia ofert CIS wyposażenie 

Ogłoszenie o zamówieniu CIS wyposażenie

SIWZ_CIS

Załączniki CIS edytowalne

Przystosowanie części pomieszczeń budynku strzelnicy na Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu

Ogłoszenie o unieważnieniu CIS 

Informacja z otwarcia ofert CIS 

Ogłoszenie o zamówieniu CIS Arka Wieleń 

SIWZ wraz z załącznikami

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ  

Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Janka z Czarnkowa w Wieleniu

Zawiadomienie o wyborze oferty SUW Wieleń 

Informacja z otwarcia ofert SUW Wieleń  

Ogłoszenie o zamówieniu SUW Wieleń 

SIWZ wraz z załącznikami

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ  

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ

Załączniki edytowalne SUW Wieleń  

Remont dachu budynku remizy OSP w Rosku

Zaproszenie do składania ofert

Kosztorys ofertowy

Druk - Oferta

Druk - wzór umowy

Przebudowa chodnika przy ul. Studniowej i Mężykowskiej w m. Rosko - I etap odc. (0+070 do 0+263)

Zaproszenie do składania ofert

Kosztorys ofertowy

Oświadczenie art 22

Wzór umowy

Druk oferta

Naprawa gruntowych dróg gminnych na terenie gminy Wieleń

Zaproszenie do składania ofert

Oferta - druk

Oświadczenie o spełnianiu warunków - druk

Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu - druk

Specyfikacja techniczna

Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim sprzętem

Umowa - druk

Zespół Szkół w Wieleniu: Dostosowanie sanitariatów dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieleniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ strona tytułowa

SIWZ

Kosztorys ofertowy - Roboty instalacyjne elektryczne

Kosztorys ofertowy - Roboty remontowe budowlane

Kosztorys ofertowy - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Szkice

Wzór umowy

Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Miały

Ogłoszenie o zamówieniu_droga_Miały

SIWZ wraz z załącznikami

Budowa podczyszczalników wód deszczowych i roztopowych na działkach 1655 i 1060/1 w Rosku   

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert_ 

Ogłoszenie o zamówieniu podczyszczalniki Rosko

SIWZ wraz z załącznikami  

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ_podczyszczalniki_Rosko 

 

Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych na terenie Gminy Wieleń (Uwaga: zmiana terminu składania ofert)  

Ogłoszenie o wyborze oferty  

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu_

SIWZ wraz z załącznikami

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ  

Załącznik do wyjaśnienia nr 1- Przedmiar robót skorygowany- Przedszkole

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ

Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ 

 

Remont i modernizacja kotłowni mieszczącej się w budynku Urzędu Miejskiego w Wieleniu

Ogłoszenie o wyborze oferty kotłownia 

Informacja z otwarcia ofert  

Ogłoszenie o zamówieniu  

SIWZ wraz z załącznikami

Przedmiar robót

Wyjaśnienie nr 1

Wyjaśnienie nr 2

Wyjaśnienie nr 3

Wyjaśnienie nr 4 

 

Adatacja budynku na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Wieleniu  

Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania  

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu_

SIWZ wraz z załącznikami

 

Przebudowa ul. Międzyleskiej I etap w m. Wieleń (zadanie 1) i Przebudowa odcinka drogi łączącej ul. Leśną i ul. Daszyńskiego w Wieleniu (zadanie 2) 

Zaproszenie do składania ofert zad. 1 i zad. 2

Druk oferta nr 1

Druk oferta nr 2

Wzór umowy 1 i 2

przedmiar Daszyńskiego 1

przedmiar Daszyńskiego 2

Przedmiar Międzyleska 1

Przedmiar Międzyleska 2

PZT - Daszyńskiego

PZT - Międzyleska

 

Wykonanie modernizacji budynku przy ulicy Staszica 5 w Wieleniu

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

Informacja z otwarcia ofert  

Ogłoszenie o zamówieniu Staszica 5

SIWZ Staszica 5 

STWiOR Staszica 5

Przedmiar Staszica 5 pokrycie dachowe

Przedmiar Staszica 5 elewacja ławy fundamentowe

Pozwolenie konserwatora Staszica 5

Załączniki do SIWZ Staszica 5 

 

Budowa bieżni przy Zespole Szkół w Rosku

Ogłoszenie o zamówieniu- bieznia ZS Rosko

SIWZ- bieżnia ZS Rosko

Dokumentacja techniczna i przedmiar

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ  

Informacja z otwarcia ofert  

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Wyłapywanie, przyjmowanie oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wieleń w latach 2017-2018. Zbieranie oraz unieszkodliwianie zwłok zwierząt bezdomnych oraz dziko żyjących z terenu Gminy Wieleń w latach 2017-2018.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

INFORMACJE DLA OFERENTÓW

 

 

Przetarg na "Budowę wiaty rekreacyjnej przy ul. Sportowej w Wieleniu, na działce nr 961/2"

 

Przetarg nieograniczony na ,,Dowóz uczniów do szkół na ternie Gminy Wieleń w roku szkolnym 2016/2017''

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Rosku

 

Ogłoszenie o zamowieniu Wykonywanie robót remontowych, konserwacyjnych i awaryjnych w budynkach komunalnych oraz w budynkach gdzie występują wspólnoty mieszkaniowe – będące w zarządzie Zamawiającego  

SIWZ Wykonywanie robót remontowych, konserwacyjnych i awaryjnych w budynkach komunalnych oraz w budynkach gdzie występują wspólnoty mieszkaniowe – będące w zarządzie Zamawiającego

Specyfikacja Techniczna Wykonywanie robót remontowych, konserwacyjnych i awaryjnych w budynkach komunalnych oraz w budynkach gdzie występują wspólnoty mieszkaniowe – będące w zarządzie Zamawiającego  

 

 

Załączniki

informacje_zwierzęta_24022017

Data: 2017-02-24 17:36:06 Rozmiar: 483.87k Format: .PDF Pobierz

przedmiar-I_Sienkiewicza_2017

Data: 2017-03-07 14:17:29 Rozmiar: 52.94k Format: .pdf Pobierz

przedmiar-II_Sienkiewicza_2017

Data: 2017-03-07 14:18:29 Rozmiar: 55.68k Format: .pdf Pobierz

Otwarcie_ofert_zwierzęta

Data: 2017-02-28 15:02:49 Rozmiar: 169.48k Format: .PDF Pobierz

Zaproszenie_Sienkiewicza_2017

Data: 2017-03-07 14:13:33 Rozmiar: 1.24M Format: .pdf Pobierz

Oferta - druk

Data: 2017-03-07 14:14:34 Rozmiar: 263.38k Format: .pdf Pobierz

Plan_sytuacyjny_Sienkiewicza_2017

Data: 2017-03-07 14:15:47 Rozmiar: 667.72k Format: .pdf Pobierz

Plan sytuacyjny-II_Sienkiewicza_2017

Data: 2017-03-07 14:16:41 Rozmiar: 769.92k Format: .pdf Pobierz

wzór_umowy_Sienkiewicza_2017

Data: 2017-03-07 14:18:57 Rozmiar: 3.07M Format: .pdf Pobierz

Informacja_otwarcie_ofert_naprawa_dróg

Data: 2017-03-07 14:31:50 Rozmiar: 630.68k Format: .pdf Pobierz

Druk oferta Polna we Wrzeszczynie

Data: 2017-03-21 13:28:23 Rozmiar: 267.77k Format: .pdf Pobierz

Kosztorys ślepy - polna odcinek I

Data: 2017-03-21 13:28:50 Rozmiar: 99.91k Format: .pdf Pobierz

projekt umowy ul. Polna I etap

Data: 2017-03-21 13:31:16 Rozmiar: 3.03M Format: .pdf Pobierz

PZT-Polna Wrzeszczyna

Data: 2017-03-21 13:31:40 Rozmiar: 2.31M Format: .pdf Pobierz

Zaproszenie do składania ofert ul Polna

Data: 2017-03-21 13:32:04 Rozmiar: 1.05M Format: .pdf Pobierz

Ogloszenie_o_zamowieniu_wodociagi.pdf

Data: 2018-08-28 08:56:29 Rozmiar: 238.51k Format: .pdf Pobierz

Ogloszenie_o_zamowieniu_targowisko_II_przetarg.pdf

Data: 2018-08-28 09:14:10 Rozmiar: 240.18k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 190215
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Janecki
Osoba odpowiedzialna za informację : Radosław Janecki
Czas wytworzenia: 2006-01-19 13:39:50
Czas publikacji: 2019-03-15 12:22:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak