Jak i gdzie załatwić sprawę 

 
 

Cyfrowy Urząd

 

 UWAGA - ZMIANA MIEJSCA ROZPATRYWANIA CZĘŚCI SPRAW

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa
Bożena Stankiewicz
67/2531530
67/2561170 w. 152

- sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych

- sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych

- nabywanie nieruchomości na rzecz gminy

- rozgraniczenia nieruchomości gruntowych

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność gminy

- bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

- wydawanie zaświadczeń dot. prowadzenia gospodarstwa rolnego

- Dzierżawy nieruchomości

- Rolnictwo, szkody łowieckie, szkody międzysąsiedzkie, melioracja 

- Potwierdzanie użytkowania działek dożywotnich

Stanowisko ds. uzależnień, profilaktyki, kultury fizycznej i turystyki

Beata Lewandowska
67/2531515
67/2561170 w. 131
a) realizacja zadań dotyczących problematyki uzależnień oraz profilaktyki
- koordynowanie realizacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- współpraca z instytucjami i organizacjami promującymi zdrowie i zajmującymi się profilaktyką uzależnień.
b) realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej, w tym sportu, turystyki, wypoczynku i rekreacji oraz zapewnienie bieżącego funkcjonowania i optymalnego wykorzystania boisk oraz innych obiektów sportowych w Gminie,
c) udzielanie wsparcia na realizację zadania publicznego w zakresie działalności pożytku publicznego,
d) przygotowywanie materiałów promocyjnych Gminy (np. tablice informacyjne, ,mapy turystyczne, foldery i inne wydawnictwa),
e) przygotowywanie bieżących pisemnych informacji dotyczących sportu i turystyki oraz przekazywanie tych materiałów na stanowiska:
- Doradcy Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz mediami,
- ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji,
f) współdziałanie z klubami i organizacjami sportowymi i turystycznymi,
g) świadczenie usług w zakresie:
- dokonywanie wpisu gospodarstwa agroturystycznego do prowadzonej w Gminie Wieleń ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,
- udostępnianie obiektu sportowego - boisko ogólnodostępne, wielofunkcyjne,
h) współpraca w zakresie organizacji imprez na terenie Gminy Wieleń.
Stanowisko ds. współpracy ze społeczeństwem
Hanna Forbrich
67/2531515
67/2561170 w. 131
a) prowadzenie spraw i rejestru związanego z nadaniem przez Radę Miejską w Wieleniu, tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wieleń",
b) współdziałanie z Referatem TI, stanowiskiem ds. ewidencji działalności gospodarczej, w zakresie honorowania przedsiębiorców,
którzy poprzez budowanie własnego kapitału przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności, prowadzenia dokumentacji związanej z przyznanymi nagrodami w sferze gospodarczej (Statuetka "Drzewo"),
c) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i wręczaniem innych nagród ustanowionych przez Burmistrza Wielenia,
d) współdziałanie ze stowarzyszeniami, których członkiem jest Gmina,
e) wprowadzanie wydarzenia do Kalendarza Imprez Gminy Wieleń na kolejny rok kalendarzowy,
f) obejmowanie wydarzenia patronatem Burmistrza Wielenia,
g) współtworzenie i popularyzowanie programów mających na celu aktywizowanie lokalnej społeczności i rozwijanie współdziałania w regionie(organizacja spotkań, konferencji, warsztatów dla Mieszkańców)
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji

Marcin Waśko
67/2531522
67/2561170 w. 146

a) współdziałanie z Doradcą Burmistrza, Referatem Techniczno-Inwestycyjnym i Refearatem Finansowym w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne, a w przypadku ich pozyskania koordynowanie działań i rozliczanie projektów zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
b) bieżące prowadzenie strony internetowej Gminy Wieleń oraz przekazywanie pisemnych materiałów informacyjno-promocyjnych na stanowisko Doradcy Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządwymi oraz mediami,
c) rozpatrywanie wniosków o wsparcie organizacji imprezy,
d) wydawanie decyzji dotyczących organizacji imprez masowych,
e) doradztwo przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie z funduszu odnowy wsi oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją i rozliczaniem tego dofinansowania,
f) organizowanie spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów na temat możliwości uzyskania dofinansowania
REFERAT FINANSOWY
Wymiar podatków
Krystyna Hinc
67/2531517 67/2561170 w. 135

Wymiar podatków: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek leśny

-Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych,
-Decyzje wymiarowe w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
-Decyzje dotyczące zwolnień od podatku rolnego w związku z kupnem gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego, oraz przyjętych w trwałe zagospodarowanie,
-Decyzje dotyczące ulg inwestycyjnych, przysługujące podatnikom podatku rolnego przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych,
-Decyzje dotyczące zwolnień od podatku rolnego w związku z zaprzestaniem produkcji rolnej na gruntach gospodarstw rolnych,
-Decyzje o odroczeniu terminu płatności lub rozłożenia zapłatypodatku na raty,
-Decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych.
-Zaświadczenia o stanie majątkowym podatnika, o dochodzie z gospodarstwa rolnego, o użytkach rolnych, o wielkości gospodarstwa i hektarach przeliczeniowych, o nie zaleganiu w płatnościach podatkowych, o wydaniu pozwolenia na wykreślenie ciężaru realnego na rzecz Skarbu Państwa w księdze wieczystej.

Justyna Gundermann
67/2531517 67/2561170 w. 135
 - Windykacja podatków
Izabela Krystek
67/2531517  67/2561170 w. 135
 - Windykacja należności budżetowych
Beata Matus
67/2531521 67/2561170 w. 144
 

Jolanta Ryżek
67/2531521
67/2561170 w. 144

 - Płace

Magdalena Kasperczak
67/2531520
67/2561179 w. 142

 - Księgowość VAT, Podatek od środków transportowych, Inwentaryzacja

REFERAT TECHNICZNO- INWESTYCYJNY

Stanowisko ds. planowania przestrzennego

Radosław Janecki
67/2531532

Kierownik Referatu

-Koordynacja pracy referatu techniczno-inwestycyjnego
-Wnioski, interwencje i zażalenia dotyczące inwestycji i remontów gminnych

Izabela Forecka-Fręśko
67/2531524 67/2561170 w. 137

 - Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 - Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 - Decyzje o warunkach zabudowy

 - Wydanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 - Postanowienia o zaopiniowaniu proponowanego wstępnego podziału nieruchomości

 - Podziały geodezyjne nieruchomości zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego

 - Podziały geodezyjne nieruchomoisci niezależnie od ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego

 - Ustalenie lub nadanie numerów porządkowych nieruchomości

 - Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 - Wykaz obowiązujących na terenia miasta i gminy Wieleń planów zagospodarowania przestrzennego

Ochrona środowiska

Katarzyna Dembińska,
67/2531513
67/2561170 w. 127

 - Postępowania w sprawie wydania decyzji udzielających zezwolenia oraz odmawiających udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 

 - Postępowania w sprawie wymierzania administracyjnej kary pieniężnej za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia

 - Nadzór nad formami ochrony przyrody

 - Prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt oraz realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

 - Nadzór nad leśnictwem w zakresie utrzymywania lasów stanowiących własność Gminy Wieleń

 - Postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

 - Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 - Prowadzenie spraw związanych z gospodarką ściekową

 - Nadzór nad cmentarnictwem i grobownictwem wojennym

 - Udostepnianie informacji o środowisku i jego ochronie

 - Edukacja ekologiczna

Magdalena Waśko,
67/2531513 67/2561170 w. 127

 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko                             

 - Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

 - Kontrola i nadzór gopodarki wodnej

 - Nadzór nad kąpieliskami

 - Zgłaszanie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia

 - Sprawy związane z utrzymywaniem, eksploatacją i rekultywacją terenów górniczych

 - Nadzór nad realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

 - Sprawy związane z utrzymywaniem terenów zieleni miejskiej oraz z oczyszczaniem i odśnieżaniem na terenie miasta

 - Udostępnianie informaji o środowisku i jego ochronie

 - Edukacja ekologiczna

Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji i remontów

Anna Brzeźniak
67/2531526
67/2561170 w. 153

 - Zamówienia publiczne.

 - Planowanie i przygotowanie inwestycji gminnych do realizacji.

Jerzy Anioła
67/2531522 67/2561170 w. 146

 - Remonty i utrzymanie infrastruktury gminnej.

 - Koordynacja i nadzór nad zadaniami realizowanymi przez samorządy wiejskie.

 - Zezwolenie na budowę, przebudowę zjazdu z drogi publicznej do nieruchomości, pól uprawnych.

Stanowisko ds. drogownictwa, oświetlenia i infrastruktury technicznej

Andrzej Pietrzyński
67/2531523
67/2561170 w. 147

 - Zajęcie pasa drogowego

 - Utrzymanie dróg gminnych

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej

Anna Szwajcer
67/2531530
67/2561170 w. 152

 - Działalność gospodarcza

 - Wydawanie zezwoleń na krajowy transport drogowy (przewozy regularne, regularne-specjalne, taxi).

 - Dodatki mieszkaniowe

 - Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

 - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 

 - Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Stanu Cywilnego

Kamilla Harmacińska
67/2531507
67/2561170 w. 121

Kierownik USC:

- Wydawanie odpisów lub zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego
- Zgłoszenie zgonu
- Zgłsozenie urodzenia dziecka
- Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej lub wyznaniowej
- Uzupełnienie lub sprostowanie treści aktu stanu cywilnego
- Transakcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
- Zmiana imienia lub nazwiska 

Cecylia Ławniczak
67/2531508
67/2561170 w. 122

 Ewidencja ludności i dowody osobiste:

 - Wydawanie dowodów osobistych
 - Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
 - Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
 - Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca
 - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego
 - Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
 - Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
 - Złoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu
 - Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców
 - Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców
 - Wpis do rejestru wyborców
 - Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

Referat Organizacyjny

Biuro Rady Miejskiej

Justyna Kacza
67/2531514
67/2561170 w. 130

 - Wnioski i postulaty wyborców kierowane do Rady.

 - Skargi kierowane do Rady.

 - Wgląd do aktów prawa miejscowego

Stanowisko ds. Wojskowych, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych i straży pożarnych

Alicja Aumuller-Kutereba


Magdalena Wachowiak - na czas zastępstwa
67/2531505 67/2561170 w. 110

 - odroczenie poborowemu zasadniczej służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

 - przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz dla samotnych żołnierzy.

 - przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

 - uznanie poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

 - uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierza samotnego

 - uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.

 - Kwalifikacja wojskowa

Informatyk

Bartosz Ciesielski
67/2531505
67/2561170 w. 110

- administrowanie siecią komputerową
- koordynowanie i nadzór nad użytkowaniem systemów i platform informatycznych
- zapewnienie bezpieczeństwa w systemach informatycznych urzędu

Kancelaria

Judyta Jurczak
67/2561172
67/2561170 w. 111

-Przyjmowanie korespondencji

Sekretariat Burmistrza

Justyna Kawecka
67/2561004
67/2561170 w. 112
fax. 67/2561021

- Przyjecia klientów w sprawie skarg i wniosków do Burmistrza Wielenia oraz Zastępcy Burmistrza

- Sporządzanie zeznań świadków do celów rentowych, emerytalnych i ustalanie okresów do stażu pracy 

- Sporządzanie testamentów w obecności Burmistrza Wielenia

 

 

 
Liczba odwiedzin : 218
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2016-10-04 12:20:28
Czas publikacji: 2018-11-07 13:00:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak